Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Starostwo Powiatowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej en.powiat.krakow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Miłosława Ciężak, mciezak@powiat.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 39-79-593. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20:

Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W części centralnej jest umieszczony dźwig osobowy umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych na każde z pięciu pięter budynku. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

2. Filia Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1:

Od północnej strony budynek posiada wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do dźwigu osobowego, z którego jest możliwość dostępu na poszczególne piętra budynku, część korytarzy jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

3. Filia Starostwa Powiatowego w Skawinie ul. Kopernika 13:

Budynek posiada dźwig osobowy wraz z podjazdem umożliwiający dostęp do pięciu kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych. Korytarze usposabiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

4. Filia Starostwa Powiatowego w Węgrzcach ul. Zapole 2:

Budynek parterowy, w którym przy wejściu głównym zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz biegnący przez cały budynek umożliwia bezproblemowe poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Filia Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach ul. Kolejowa 1:

Budynek dwu piętrowy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku zainstalowany jest dźwig osobowy, który umożliwia dostęp na wszystkie piętra. Przy budynku od strony wejścia głównego znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Filia Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Piłsudskiego 29:

Wskazany budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to budynek dwukondygnacyjny - w budynku brak dźwigu osobowego, nie ma również podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu realizacji obsługi osoby niepełnosprawnej wychodzi wskazany urzędnik, który służy pomocą przy załatwianiu formalności i ewentualnie przy przewiezieniu przez próg ( wysokości ok. 8 cm) . Sprawy z niepełnosprawnymi petentami załatwiane są na parterze wewnątrz budynku. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma natomiast możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Powrót do strony